અબ તો નિભાયાં પડેગા, બાંહ ગ્રહે કી લાજ.

અબ તો નિભાયાં પડેગા,
બાંહ ગ્રહે કી લાજ.
સમરથ શરણ તુમ્હારી સૈયાં,
સરબ સુધારણ કાજ.

ભવસાગર સંસાર અપરબલ,
જામેં તુમ હો જહાજ!
નિરધારાં આધાર જગત-ગુરુ,
તુમ બિન હોય અકાજ ... બાંહ ગ્રહે

જુગજુગ ભીર હરી ભગતન કી,
દીની મોક્ષ સમાજ,
મીરાં શરણ ગ્રહી ચરણન કી,
લાજ રખો મતરાજ ... બાંહ ગ્રહે

- મીરાંબાઈ

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: