અમે બાલમંદિરમાં

હાં રે અમે બાલમંદિરમાં ભણીએ
હાં રે અમે નવી નવી વાતો શીખીએ

અમે સંગીતના વર્ગમાં જઈએ
અમે નીત નવા ગીતો ગાઈએ

અમે ઢોલકના થાપ પર નાચીએ
હાં રે અમે બાલમંદિરમાં ભણીએ
હાં રે અમે નવી નવી વાતો શીખીએ

અમે નાનકડાં બંગલા બનાવીએ
અમે માટીના રમકડાં બનાવીએ

અમે કાગળની હોડી બનાવીએ
હાં રે અમે બાલમંદિરમાં ભણીએ
હાં રે અમે નવી નવી વાતો શીખીએ

અમે બાગમાં હીંચકા ખાઈએ
અમે લસરપટ્ટીમાં લસરીએ

અમે ચકડોળમાં બેસી ફરીએ
હાં રે અમે બાલમંદિરમાં ભણીએ
હાં રે અમે નવી નવી વાતો શીખીએ

હાં રે અમે બાલમંદિરમાં ભણીએ
હાં રે અમે નવી નવી વાતો શીખીએ

સહિત્યનો પ્રકાર: