આદિયાશક્તિ (સ્તવન)

આદિયાશક્તિ કમલથી ઉપની,
કેતરાં જોગણી રૂપ કીધાં !

જળા બોળ માંહેથી, અલખને જગાડીઆ,
બાર બ્રહ્મ ઈશને સાથે લીધાં.

તયોણરા પાન પર, ચાર દેવ પ્રગટિયા,
ધરાતલ આભ તે દન ધરિયે,

પરમાણે આભને, રચાવી પ્રથમી,
કનકરો થંભ તે મેરૂ કીધો.

સહિત્યનો પ્રકાર: