આ દશ આ દશ પીપળો (કન્યા વિદાય)

(કન્યા વિદાય)

આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાનાં ખેતર
દાદા કાનજીભાઈ વળામણે, દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો

ભૂલજો અમ કેરી માયા, મનડાં વાળીને રહેજો
સસરાના લાંબા ઘૂંઘટા, સાસુને પાહોલે પડજો

જેઠ દેખીને ઝીણાં બોલજો, જેઠાણીના વાદ ન વદજો
નાનો દેરીડો લાડકો, એનાં તે હસવાં ખમજો

નાની નણંદ જાશે સાસરે, એનાં માથાં રે ગૂંથજો
માથાં ગૂંથીને સેંથાં પૂરજો, એને સાસરે વળાવજો

આ દશ આ દશ પીપળો, આ દશ દાદાનાં ખેતર
માતા કાશીબેન વળામણે, દિકરી ડાહ્યાં થઈને રહેજો