આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું (આશીર્વાદ)

(આશીર્વાદ - કન્યાપક્ષે)

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!
આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!

જ્યારે પારવતીએ તપ ધરિયાં ત્યારે શંકર સરખા સ્વામી મળ્યાં
જ્યારે બેનીબાએ તપ ધરિયાં ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યાં

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું અહો પ્રભુજી અમર રહો!

જ્યારે સીતાજીએ તપ ધરિયાં ત્યારે રામજી સરખા સ્વામી મળ્યાં
જ્યારે લાડકડીએ તપ ધરિયાં ત્યારે ગુણિયલ રૂડા સ્વામી મળ્યાં

આ વર-કન્યાનું સુંદર જોડું
અહો પ્રભુજી અમર રહો!
અહો પ્રભુજી અમર રહો!