એક હતો ઉંદર

એક હતો ઉંદર, કોટ પહેર્યો સુંદર
હાથમાં લીધી સોટી, વાતો કરતો મોટી
જો બનું હું અન્નપ્રધાન
કદી પડે ન અન્નની તાણ

ઉંદર સેના ઘૂમતી જાય, ચોકી પહેરો કરતી જાય
કોઠા રોટલા ચરતી જાય, લોકો સૌ વહેંચી ખાય

સહિત્યનો પ્રકાર: