ઓઝો-ઓઝી (ચાક વધાવવાનાં અન્ય ગીત)

(ચાક વધાવવાનું ફટાણું)

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા અકોટા ઘડાવ
અકોટાના બેસે દોકડાં રે, કાને કોડિયાં જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા કાંબિયું ઘડાવ
કાંબિયુંના બેસે દોકડાં રે, પગે કાંઠા જડાવ રે

ઓઝો ને ઓઝી ધસમશે, ઓઝા ચૂડલો કરાવ
ચૂડલાના બેસે દોકડાં રે, મને નળિયાં સરાવ રે