કંકોતરી મોકલો (લગન લખતી વખતે)

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો,

એમાં લખજો બેનીના નામ રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં.

બેનના દાદા આવ્યા ને દાદી આવશે,

બેનના માતાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં.

બેનના કાકા આવ્યા ને કાકી આવશે,

બેનના ફૈબાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં.

બેનના મામા આવ્યા ને મામી આવશે,

બેનના માસીબાનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં.

બેનના વીરા આવ્યા ને ભાભી આવશે,

બેનની બેનીનો હરખ ન માય રે લગન આવ્યાં ઢૂંકડાં.

સહિત્યનો પ્રકાર: