કંકોત્રી

કંકુ ઘાંટી, કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો
જઈને દેજો સુભદ્રાને હાથ…. વેગે વહેલા આવજો
સાથે દેવ દૂંદાળાને લાવજો.
એ છે પાર્વતીના પુત્ર…. વીરા વહેલા આવજો.

કંકુ ઘાંટી, કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો
જઈને દેજો વીરાને હાથ…. વીરા વહેલા આવજો
સાથે પ્યારી ભાભીને લાવજો

કંકુ ઘાંટી, કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો
જઈને દેજો કુળદેવીને હાથ…. વેગે વહેલા આવજો
વેદ વાંચતા વિપ્રને લાવજો

કંકુ છાંટી કંકોતરી મોકલો….