કન્યાને ત્યાં ગવાતું લગ્નગીત

ભર રે જોબનીયા બેઠા ક્યા બેન
દાદાએ હસીને બોલાવીયા

એક કાળો તે વરના જોશો ઓ દાદા
કાળો તે કુટુંબ લજાવશે…

દાદા ગોરો તે વરના જોશો રે દાદા
ગોરો તે પાંડુ રોગી હોય રે….

દાદા નીચો તે વરના જોશો રે દાદા
નીચો તો લાગે જાણે વામણો….

દાદા ઊંચો તે વરના જોશો રે દાદા
ઊંચો તો નીચા તોરણ તોડશે….

દાદા કેડે પાતાડિયો ને મુખે શામળિયો
એવો તે વર દાદા લાવજો

દાદા સારો ને સુંદીર વર જો જો ને દાદા
મારી તે સહિયરો વખાણશે

ભર રે જોબનીયા….