કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને

કન્યા છે કંઈ માણેકડું ને વર મોતીનો દાણો રે,
કન્યા કાગળ મોકલે, તમે રાયવર વહેલાં આવો રે..

હું કેમ આવું? મારા દાદાજી રીસાણા રે,
તમાર દાદાને પાઘડી પહેરામણી,
તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.. કન્યા છે..

હું કેમ આવું? મારા પિતાજી રીસાણા રે,
તમારા પિતાને ખેસની પહેરામણી,
તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.. કન્યા છે..

હું કેમ આવું? મારા માતાજી રીસાણા રે,
તમારી માતાને સેલા ની પહેરામણી,
તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.. કન્યા છે..

હું કેમ આવું? મારા બેનીબા રીસાણા રે,
તમારી બેની ને સોળે શણગાર,
તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.. કન્યા છે..

હું કેમ આવું? મારા વિરાજી રીસાણા રે,
તમારા વિરાને સુટ ની પહેરામણી,
તમે રાયવર વહેલાં આવો રે.. કન્યા છે..