કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી

"કરના ફકીરી તબ ક્યા દિલગીરી?
સદા મગનમેં રહેના જી ... કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ગાડી ને કોઈ દિન બંગલા,
કોઈ દિન જંગલ બસના જી ... કરના.

કોઈ દિન હાથી ને કોઈ દિન ઘોડા,
કોઈ દિન પાંવ પે ચલના જી ... કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ખાજાં ને કોઈ દિન લાડુ,
કોઈ દિન ફાકમફાકા જી ... કરના ફકીરી.

કોઈ દિન ઢોલિયા, કોઈ દિન તલાઈ,
કોઈ દિન ભોંય પે લેટના જી ... કરના ફકીરી.

મીરાં કહે પ્રભુ ગિરિધરના ગુણ,
જો આન પડે સો સહના જી ... કરના ફકીરી.

- મીરાંબાઈ"

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: