કાનાને માખણ ભાવે રે વ્હાલાને મીસરી ભાવે રે

કાનાને માખણ ભાવે રે વ્હાલાને મીસરી ભાવે રે

ઘારી ધરાવું ને ઘુઘરા ધરુ ઘેવર ધરુ સઈ
મોહનથાળ ને માલપુઆ પણ માખણ જેવા નઈ
--કાનાને માખણ ભાવે રે

શીરો ધરાવુ ને શ્રીખંડ ધરુ સુતરફેણી સઈ
ઉપર તાજા ઘી ઘરુ પણ માખણ જેવાં નઈ
-- કાનાને માખણ ભાવે રે

જાત જાતના મેવા ધરાવુ ધૂધ સાકર ને દહીં
છપ્પ્નભોગ ને સામગ્રી ધરાવું પણ માખણ જેવા નઈ
-- કાનાને માખણ ભાવે રે

ગોપીએ માખણ ધર્યું ને હાથ જોડી ઊભી રઈ
દીનાનાથ રે જપ્યા રે નાચ્યા થૈ થૈ થૈ
-- કાનાને માખણ ભાવે રે

સહિત્યનો પ્રકાર: