ઘડીયાળ મારું નાનું

ઘડીયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

એને નથી પાંખ, પણ ચાલે ફટ ફટ
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ખાવાનું નહિ માગે પણ ચાવી આપે ચાલે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

અંધારે અજવાળે, સૌના વખતને સંભાળે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

દિવસ રાતે ચાલે પણ થાક નહિ લાગે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ટક ટક કરતું બોલે, જરા ય નહિ થોભે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

ઘડીયાળ મારું નાનું, તે ચાલે છાનું માનું
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે
એ તો કેવી નવાઈ જેવી વાત છે

સહિત્યનો પ્રકાર: