જાગને જાદવા

જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા તુજ વિના ધેનમાં કોણ જાશે?
ત્રણસેં ને સાઠ ગોવાળ ટોળે મળ્યા વડો રે ગોવાળિયો કોણ થાશે?
રે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા

દહીંતણા દહીંથરા ઘી તણાં ઘેબરાં કઢિયેલ દૂધ તે કોણ પીશે?
હરિ તાર્યો હાથિયો, કાળી નાગ નાથિયો ભૂમિનો ભાર તે કોણ વહેશે?
રે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા

જમુનાને તીરે ગૌધણ ચરાવતાં મધુરીશી મોરલી કોણ વહાશે?
ભણે નરસૈંયો તારા ગુણ ગાઈ રીઝિયે બૂડતાં બાંયડી કોણ સહાશે?
રે જાગને જાદવા કૃષ્ણ ગોવાળિયા

- નરસિંહ મહેતા

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: