તને સાચવે પાર્વતી, અખંડ સૈભાગ્યવતી

તને સાચવે પાર્વતી, અખંડ સૈભાગ્યવતી
તને સાચવે સીતા સતી, અખંડ સૌભાગ્યવતી

માના ખોળા સમું આંગણું તેં મુક્યું
બાપના મન સમું બારણું તેં મુક્યું
તું તો પારકા ઘરની થતી, અખંડ સૌભાગ્યવતી

ભગવાન ને આજ ધરાવી દિધી
વિશ્વાસ કરીને વળાવી દિધી
તારો સાચો સગો છે પતિ, અખંડ સૌભાગ્યવતી

સહિત્યનો પ્રકાર: