તું અહીંયા રમવા આવ મજાની ખિસકોલી

તું અહીંયાં રમવા આવ મઝાની ખિસકોલી,
તું દોડ તને દઉં દાવ મઝાની ખિસકોલી.

તું કેવી હસે ને રમે મઝાની ખિસકોલી,
તારા કૂદકાતો બહુ ગમે મઝાની ખિસકોલી.

તું જ્યારે ખિલખિલ ગાય મઝાની ખિસકોલી,
તારી પૂંછડી ઊંચી થાય મઝાની ખિસકોલી.

તારે અંગે સુંદર પટા મઝાની ખિસકોલી,
તારી ખાવાની શી છટા મઝાની ખિસકોલી.

તું ઝાડે ઝાડે ચડે મઝાની ખિસકોલી,
કહે કેવી મઝા ત્યાં પડે મઝાની ખિસકોલી.

બહુ ચંચળ તારી જાત મઝાની ખિસકોલી,
તું ઉંદરભાઈની નાત મઝાની ખિસકોલી.

તું અહીંયાં રમવા આવ મઝાની ખિસકોલી,
તું દોડ તને દઉં દાવ મઝાની ખિસકોલી.

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: