પ્રભુજી તારા બાના ની પત્ રાખ

પ્રભુજી તારા બાના ની પત્ રાખ ..(૨)
બાના ને માટે જો દુઃખ થશે તો .. (૨)
કોણ જપે તારા જાપ …
બાના ની પત્ રાખ ..
પ્રભુજી તારા બાના ની પત્ રાખ ..
રોહિદાસની તમે રાબડી પીધી
નવ જોઈ નાત કે જાત ..
હે … નવ જોઈ નાત કે જાત ..
રોહિદાસની તમે રાબડી પીધી
નવ જોઈ નાત કે જાત .. (૨)
શાને માટે સન્મુખ રહી ને …
શાને માટે … સન્મુખ રહી ને ..
નાઈ કે’વાણા નાથ ..
નાઈ કે’વાણા નાથ ..
બાના ની પત્ રાખ
પ્રભુ તારા, બાના ની પત્ રાખ …
બાના ને માટે જો દુઃખ થશે તો
કોણ જપે તારા જાપ ..
બાના ની પત્ રાખ …
પ્રહલાદ ની તમે …. પ્રતિ પાલણા પાળીને
થંભ માં પૂર્યો વાસ ..
પ્રભુજીએ થંભ માં પૂર્યો વાસ …
સાચી કળા તમે શીતળ કીધી ..
સાચી કળા તમે …. શીતળ કીધી
સુધન વા ને કાજ .. (૨)
બાના ની પત્ રાખ ..
પ્રભુજી તારા, બાના ની પત્ રાખ …
બાના ને માટે જો દુઃખ થશે તો
કોણ જપે તારા જાપ ..
બાના ની પત્ રાખ ..
પ્રભુજી તારા, બાનાની પત્ રાખ …
હે … પાંચાળી નાં તમે પત્ કુળ પૂર્યા
પાંચાળી નાં તમે પત્ કુળ પૂર્યા ને
રાખી સભામાં લાજ ..
હે .. રાખી સભામાં લાજ ..
શાયર માંથી બુડતો રાખ્યો … હે … જી …
શાયર માંથી …
શાયર માંથી, બુડતો રાખ્યો ..
રામ કહેતા ગજરાજ …
રામ કહેતા ગજરાજ …
બાના ની પત્ રાખ ..
પ્રભુજી તારા, બાના ની પત્ રાખ …
બાના ને માટે દુઃખ થશે તો ..
બાના ને માટે ..
હે … દુઃખ થશે તો
કોણ જપશે તારા જાપ ..
બાના ની પત્ રાખ
પ્રભુજી તારા, બાના ની પત્ રાખ …
ઝેર હતા તેના અમૃત કીધાં ને ..
આપ્યાં મીરાં ને હાથ ..
ઝેર હતા તેને અમૃત કીધાં ને
આપ્યાં મીરાં ને હાથ ..
મહેતાને માંડળીક મારવાને આવ્યો ..
મહેતાને માંડળીક …
મારવાને આવ્યો ત્યારે ..
કેદારો લાવ્યા મધરાત ..
બાના ની પત્ રાખ ..
પરભુજી તારા, બાનાની પત્ રાખ …
ભક્તો નાં તમે સંકટ હર્યા ત્યારે ..
દ્રઢ આવ્યો રે વિશ્વાસ ..
પ્રભુજી, દ્રઢ આવ્યો વિશ્વાસ ..
નરસિંહના સ્વામીને કહું કર જોડી
એ … જી .. પૂરો અંતરની આશ ..
બાના ની પત્ રાખ ..
પ્રભુજી તારા, બાના ની પત્ રાખ …
પ્રભુજી તારા, બાના ની પત્ રાખ …

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: