બેન અને ચાંદો

બેન બેઠી ગોખમાં,
ચાંદો આવ્યો ચોકમાં.

બેની લાવી પાથરણું,
ચાંદો લાવ્યો ચાંદરણું.

પાથરણા પર ચાંદરણું,
ને ચાંદરણાં પર પારણું.

ચાંદો બેઠો પારણે,
બેની બેઠી બારણે.

બેને ગાયા હાલા,
ચાંદાને લાગ્યા વ્હાલા.

બેનનો હાલો પૂરો થયો,
ચાંદો રમતાં ઊંઘી ગયો.

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: