મામાનું ઘર કેટલે

મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે
દીવો મેં તો દીઠો મામો લાગે મીઠો

તાળી વગાડે છોકરાં મામા લાવે ટોપરાં
ટોપરાં તો ભાવે નહિ મામા ખારેક લાવે નહિ

મામી મારી ભોળી મીઠાઈ લાવે મોળી
મોળી મીઠાઈ ભાવે નહિ રમકડાં તો લાવે નહિ

મામે સામું જોયું મારું મનડું મોહ્યું
મામાનું ઘર કેટલે દીવો બળે એટલે

સહિત્યનો પ્રકાર: 
Youtube Video: