વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે

વનમાં ચાંદલિયો ઊગ્યો રે
કે રસિયા મને સૂરજ થઈ લાગ્યો

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ઉતારા કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
દાતણ કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા ઝારીયું લઉં સાથ રે
દાતણ કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા સુખડી લેજો સાથ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

રસિયા મોરા શેરીએ પડાવું સાદ રે
ભોજન કરવાને કાજ રે

સહિત્યનો પ્રકાર: