શોભા સલૂણા શ્યામની

તું જો ને સખી ! શોભા સલૂણા શ્યામની.

કોટિ કંદર્પ લજાવે એનું મુખડું , ફીકી પડે છે કલા કામની. તું જોને.

સદ્ગુણ સાગર નટવર નાગર , બલિહારી હું એના નામ ની . તું જોને.

કોટિ આભૂષણનું એ રે ભુષણ, સીમા તું છે એ અભિરામની. તું જોને.

સમજે એને સાર સરવનું , બીજી વસ્તુ નથી કામની . તું જોને.

અનુપમએ અલબેલો રસિયો, જીવનમૂડી દયારામ ની . તું જોને.

સહિત્યકાર: