સાઈકલ મારી સરરર જાય

સાઈકલ મારી સરરર જાય
ટીન ટીન ટોકરી વગાડતી જાય

ડોશીમા ડોશીમા ચાલ્યા છે ક્યાં?
લાકડી લઈને ચાલ્યા છે ક્યાં?
ડોશીમા ડોશીમા આઘા ખસો
નહીંતર સાઈકલમાં ચીપાઈ જશો
-- સાઈકલ મારી સરરર જાય

શેઠજી શેઠજી ચાલ્યા છે ક્યાં?
ચોપડા લઈને ચાલ્યા છે ક્યાં?
શેઠજી શેઠજી આઘા ખસો
નહીતર સાઈકલમાં ચીપાઈ જશો
--સાઈકલ મારી

શેઠાણી શેઠાણી ચાલ્યા છે ક્યાં?
સાડલા લઈને ચાલ્યા છે ક્યાં?
શેઠાણી શેઠાણી આઘા ખસો
નહીંતર સાઈકલમાં ચીપાઈ જશો
-- સાઈકલ મારી સરરર જાય

સહિત્યનો પ્રકાર: 
Youtube Video: