સાથિયા પુરાવો દ્વારે, દીવડા પ્રગટાવો રાજ

સાથિયા પુરાવો દ્વારે, દીવડા પ્રગટાવો રાજ
આજ મારે આંગણે પધારજો માં પાવાવાડી
જય અંબે - જય અંબે, અંબે જય - જય અંબે / (2)

વાંઝિયા નું મેણું ટાળી, રમવા રાજ કુમાર દે, માં ખોળા નો ખૂંદનાર દે,
કુંવારી કન્યા ને માડી, મન ગમતો ભરથાર દે, માં પ્રીતમ જી નો પ્યાર દે,
નિર્ધન ને ધન - ધાન આપે, રાખો માડી સૌની લાજ
આજ મારે આંગણે પધારજો માં પાવાવાડી
જય અંબે - જય અંબે, અંબે જય - જય અંબે
સાથિયા પુરાવો દ્વારે,................

કુંમ - કુંમ પગલાં ભરશે માડી, સાતે પૈઢી તરસે માડી, સાતે પૈઢી તરસે,
આદ્યશક્તિ માં પાવાવાડી, જનમ જનમ ની હરશે પીડા, જનમ જનમ ની હરશે
દઈ - દઈ તાળી ગાવો આજ, વાજિંત્રો વગડાવો આજ
આજ મારે આંગણે પધારજો માં પાવાવાડી
જય અંબે - જય અંબે, અંબે જય - જય અંબે
સાથિયા પુરાવો દ્વારે,................

સહિત્યનો પ્રકાર: 
Youtube Video: