હું ને ચંદુ છાનામાના

હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરીયામાં પેઠા,
લેસન પડતું મૂકી ફિલમ ફિલમ રમવા બેઠા.
મમ્મી પાસે દોરી માંગી પપ્પાની લઈ લુંગી,
પડદો બાંધી અમે બનાવી ફિલમ મૂંગી મૂંગી.
દાદાજીના ચશ્મામાંથી કાઢી લીધા કાચ,
એનાથી ચાંદરડા પાડ્યા પડદા ઉપર પાંચ.
ચંદુ ફિલમ પાડે ત્યારે જોવા આવું હું,
હું ફિલમ પાડું ત્યારે જોવા આવે છે ચંદુ.
કાતરીયામાં છુપાઈને બેઠીતી બિલ્લી એક,
ઉંદરડીને ભાળી એણે તરત લગાવી ઠેક.
ઉંદરડી છટકી ને બિલ્લી ચંદુ ઉપર આવી,
બીક લાગતા ચંદુડીયાએ બૂમાબૂમ ચગાવી.
ઓ મા… ઓ મા……
દોડમ દોડ ઉપર આવી પહોંચ્યા મમ્મી પપ્પા,
ચંદુડીયાનો કાન આમળ્યો, મને લગાવ્યા ધબ્બા (2)

હું ને ચંદુ છાનામાના કાતરીયામાં પેઠા.

સહિત્યનો પ્રકાર: 
સહિત્યકાર: