હેતે લખિયે કંકોતરી રે લોલ (કુળદેવીને નિમંત્રણ)

હેતે લખીએ કંકોતરી રે લોલ, હેતે લખીએ કંકોતરી રે લોલ,

લખીએ રૂડાં કુળદેવીનાં નામ કે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ,

હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ.

અવસર આવ્યો છે રૂડો આંગણે રે લોલ

લગનના કંઈ વાગે રૂડા ઢોલ જો કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ,

હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ

સુખડના મંડપ રોપાવિયા રે લોલ,

બાંધ્યાં બાંધ્યાં લીલુડા તોરણ જો કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ,

હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ.

આવીને અવસર ઉજાળજો રે લોલ,

બાલુડાંને આપજો આશિષ કે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ,

હે તમે કુળદેવી માત વેલા આવજો રે લોલ.

સહિત્યનો પ્રકાર: