ગણતંત્ર દિન

ગણતંત્ર દિન - 001

ભારતીય હોવાનો છે ગવઁ
તુજ ગોદ મા મળ્યો જન્મ
કુરબાન હો પાૃણ અમ ભારત માતા પ્રણામ હો શત શત.
ગણતંત્ર દિન ની શુભેચ્છા

Subscribe to RSS - ગણતંત્ર દિન