નૂતનવર્ષ - 007

સુશોભિત દીવડાંય ને જરુર રહે છે
એક તણખા ની... ઝળહળ થવા ને..!!

મન મારુંય થનગને નૂતનવર્ષ આવકારવાને
બની જ્યોત, પ્રગટાવવા કોઈ એક દીવડો!!

શ્રેણી: 
મૂલ્યાંકન: 
0
No votes yet