ઉપેન્દ્રચાર્ય

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

નાની મારી આંખ - અજબ જેવી વાત છે

નાની મારી આંખ એ જોતી કાંક કાંક,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાક મારું નાનું એ સૂંઘે ફૂલ મજાનું,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાના મારા કાન એ સાંભળે દઈને ધ્યાન,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાનું મોઢું મારું એ બોલે સારું સારું,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

નાના મારા હાથ એ તાળી પાડે સાથ,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

પગ મારા નાના એ ચાલે છાનામાના,
એ તો કેવી અજબ જેવી વાત છે…

Subscribe to RSS - ઉપેન્દ્રચાર્ય