જયંતીલાલ આચાર્ય

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું

મંદિર તારું વિશ્વરૂપાળું,
સુંદર સરજનહારા રે;

પળ પળ તારાં દર્શન થાયે,
દેખે દેખણહારા રે.

નહિ પૂજારી નહિ કોઈ દેવા,
નહિ મંદિરને તાળા રે;
નીલ ગગનમાં મહિમા ગાતા,
ચાંદો સૂરજ તારા રે.

વર્ણન કરતાં શોભા તારી,
થાક્યા કવિગણ ધીરા રે;
મંદિરમાં તું કયાં છુપાયો,
શોધે બાળ અધીરા રે. મંદિર તારું...

Subscribe to RSS - જયંતીલાલ આચાર્ય