ઝીણાભાઈ દેસાઈ 'સ્નેહરશ્મિ'

ફોટો: 
પુરસ્કાર: 

નમીએ તુજને વારંવાર

પરોઢિયે પંખી જાગીને ગાતાં મીઠાં તારાં ગાન,
પરોઢિયે મંદિર મસ્જિદમાં ધરતાં લોકો તારું ધ્યાન.

તું ધરતીમાં તું છે નભમાં, સાગર મહીં વસે છે તું,
ચાંદા સૂરજમાંયે તું છે ફૂલો મહીં હસે છે તું.

હરતાં ફરતાં કે નીંદરમાં, રાતે દિવસે સાંજ સવાર,
તારો અમને સાથ સદાયે તું છે સૌનો રક્ષણહાર.

દેવ બનાવી દુનિયા છે તેં, તારો છે સૌને આધાર,
તું છે સૌનો સૌ તારા છે, નમીએ તુજને વારંવાર.

Subscribe to RSS - ઝીણાભાઈ દેસાઈ 'સ્નેહરશ્મિ'