સુંદરમ

ફોટો: 

દરિયાને તીરે

દરિયાને તીર એક રેતીની ઓટલી
ઊચીં અટૂલી અમે બાંધી જી રે.

પગલું તે એક એક પાડે મહેમાન એમ,
રામજીની આણ અમે દીધી જી રે.

પહેલા મહેમાન તમે આવો, સૂરજદેવ,
પગલું સોનેરી એક પાડજો જી રે,
પગલામાં નવલખ તારાની ભાત ને,
સંધ્યાના રંગ બેએક માંડજો જી રે.

બીજા મહેમાન તમે આવો, પવનદેવ,
પગલું પનોતું એક પાડજો જી રે,
પગલામાં વાત લખો પરીઓના દેશની,
ફૂલડાંની ફોરમ પૂરજો જી રે.

ત્રીજા મહેમાન તમે આવો, સમંદરદેવ,
પગલું મોતીનું એક પાડજો જી રે,
પગલામાં મહેલ ચણી સાતે પાતાળના,
માણેકના દીવા પ્રગટાવજો જી રે.

બેન અને ચાંદો

બેન બેઠી ગોખમાં,
ચાંદો આવ્યો ચોકમાં.

બેની લાવી પાથરણું,
ચાંદો લાવ્યો ચાંદરણું.

પાથરણા પર ચાંદરણું,
ને ચાંદરણાં પર પારણું.

ચાંદો બેઠો પારણે,
બેની બેઠી બારણે.

બેને ગાયા હાલા,
ચાંદાને લાગ્યા વ્હાલા.

બેનનો હાલો પૂરો થયો,
ચાંદો રમતાં ઊંઘી ગયો.

રંગ રંગ વાદળિયાં

હાં રે અમે ગ્યાં’તાં
હો રંગના ઓવારે, કે તેજના ફુવારે,
અનંતને આરે, કે રંગ રંગ વાદળિયાં,
હાં રે અમે ઉડ્યા હો મોરલાના ગાણે, કે વાયરાના વહાણે,
આશાના સુકાને, કે રંગ રંગ વાદળિયાં,
હાં રે અમે થંભ્યાં,
હો મહેલના મિનારે, પંખીના ઉતારે,
ડુંગરાની ધારે, કે રંગ રંગ વાદળિયાં,
હાં રે અમે પહોચ્યાં,
હો આભલાને આરે,
કે પૃથ્વીની પાળે,
પાણીના પથારે, કે રંગ રંગ વાદળિયાં,
હાં રે અમે નાહ્યાં,
હો રંગના ઓવારે, કે તેજના ફુવારે,
કુંકુમના ક્યારે, કે રંગ રંગ વાદળિયાં,
હાં રે અમે પોઢયાં,
છલકતી છાળે, દરિયાને હિંડોળે,

Subscribe to RSS - સુંદરમ