ગોપાલ મારો પારણિયે ઝુલે રે

ગોપાલ મારો પારણિયે ઝુલે રે
ઝુલાવે ગોકુળની ગોપી રે (2) ગોપાલ મારો……

ગોપાલ તને રમકડું લઇ આલુ,
ગોપલ તને માખણિયું ભાવે રે
ગોપાલ મારો બોલે કાલુ કાલુ રે (૨) ગોપાલ મારો……

ગોપાલ તને ઝાંઝરિયું પહેરાવું
કે નાના નાના ડગલીયો ભરાવું
ગોપાલ તને આંગણિયામાં નચાવું (૨) ગોપાલ મારો……

ગોપાલ તને ચાંદની રાતે રમાડે
કે હાથમાં ઘૂઘરડો રે વગાડું
પરોઢિયે આવીને રે જગાડું (૨)
ગોપાલ મારો……

ગોપાલ તને મોરપિચ્છ મુકુટ પહેરાવુ
ને તારી કેડે કંદોરો પહેરાવું
ગોપાલ તને સોના પારણિયે ઝુલાવું ગોપાલ મારો……

સહિત્યનો પ્રકાર: