નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે

નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે,
મમતા રે મોટી રે મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo

છપ્પન ભોગ અહીં રોજ પીરસાતા (૨)
પણ માખણને રોટી મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo

સોનાના થાળ અહીં સોનાના કટોરા, (૨)
પણ રૂડી મારી ત્રાંસડી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo

સિતાર-સારંગીના ગીત અહીં ગુંજતા, (૨)
પણ વાલી મારી વાંસળી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo

હીરા માણેકના ઝળહળતા હાર અહીં, (૨)
તુલસીને ગુલછડી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo
મણિમય રત્નજડીત મુગટ અહીં શોભતા,(૨)
પણ મોરપીંછ પાઘડી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo
હેમર હાથીડા અહીં ઝૂલે અંબાડી,(૨)
પણ ગોરી મારી ગાવડી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo
મોજડી મુલાયમ શોભતી રે મખમલ શાપાએ,(૨)
ચંદન ચાખડી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo
ઓધવ જઈને રુત રાધિકાને કે'જો,(૨)
કે અમી ભરી આંખડી રે રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo
નંદબાવાને માતા જશોદાજી સાંભરે,
મમતા રે મોટી રે મારી રહી ગઈ ગોકુળમાં. - નંદબાવાનેo

સહિત્યનો પ્રકાર: