વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય

વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

શ્રવણ કાવડ લઈને ફરતો, સેવા માત-પિતાની કરતો,
તીરથે તીરથે ડગલા ભરતો, ચાલ્યો જાય જાય જાય.
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

શ્રવણ ચાલ્યો ઘડુલો ભરવા, સેવા માત-પિતાની કરવા,
ઘડુલો ભરતા મૃગલા જેવા, શબ્દો થાય થાય થાય.
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

દશરથ મૃગલા રમવાને આવે, શબ્દ સુણીને બાણ ચલાવે,
એ બાણે શ્રવણનો જીવ છોડી, ચાલ્યો જાય જાય જાય.
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

અંધ માત-પિતા ટળવળતા, દીધો શ્રાપ જ મરતા-મરતા.
દશરથ પુત્ર વિયોગે મરતા, કરતા હાય હાય હાય.
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

જ્યારે રામજી વન સંસરીયા, દશરથ પુત્ર વિયોગે મરિયા.
અમૃત કહે દુઃખના દરિયા, ઉભરાય જાય જાય જાય.
વિધિના લાખિયા લેખ લલાટે સાચા થાય થાય થાયo

સહિત્યનો પ્રકાર: