ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 અંગૂઠો બતાવવો
2 અંજળ પાણી ખૂટવા
3 અંતે ધર્મો જય, પાપો ક્ષય.
4 અંધારામાં તીર ચલાવવું
5 અંધારામાં પણ ગોળ તો ગળ્યો જ લાગે
6 અંધેરી નગરી ગંડુ રાજા
7 અક્કરમીનો પડિયો કાણો. (જેનાં નસીબ વાંકા હોય તેના હાથમાં સાધન પણ એવાં જ આવે છે બિચારાનુ કોઈ કામ થાય જ નહી.)
8 અક્કલ ઉધાર ન મળે
9 અક્કલનો ઓથમીર મંગાવી ભાજી તો લાવ્યો કોથમીર
10 અચ્છોવાના કરવાં
11 અજાણ્યા પાણીમાં ઊતરવું નહિ
12 અજાણ્યો અને આંધળો બેઉ સરખા
13 અણીનો ચૂક્યો સો વરસ જીવે
14 અતિ ચીકણો બહુ ખરડાય
15 અતિ લોભ તે પાપનું મૂળ
16 અતિની ગતિ નહીં.
17 અત્તરનાં છાંટણા જ હોય, અત્તરના કુંડાં ન ભરાય
18 અધુરો ઘડો છલકાય ઘણો.
19 અધૂરો ઘડો છલકાય
20 અનાજ પારકું છે પણ પેટ થોડું પારકું છે ?
21 અન્ન અને દાંતને વેર
22 અન્ન તેનું પૂણ્ય અને રાંધનારીને ધૂમાડો.
23 અન્ન તેવો ઓડકાર
24 અપના હાથ જગન્નાથ.
25 અભિમાન રાજા રાવણનુંય રહ્યું નથી.
26 અવળા હાથની અડબોથ
27 અવળે અસ્ત્રે મુંડી નાખવો
28 અવસર ચૂક્યો મેહુલો શું કામનો ?