ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ઈંટનો જવાબ પથ્થર
2 ઈશ્વર જે કરે તે સારા કાજે.
3 ઈશ્વર મોત કાંઇ પોતાને માથે લેતો નથી.
4 ઈશ્વરની ઈચ્છા વગર પાંદડું પણ હલતું નથી.