ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 એક કરતાં બે ભલા
2 એક કાંકરે બે પક્ષી મારવા
3 એક કાનેથી સાંભળી બીજા કાનેથી કાઢી નાખવું
4 એક ઘા ને બે કટકા
5 એક ઘાએ કૂવો ન ખોદાય
6 એક દી મહેમાન, બીજે દી મહી, ત્રીજે દી રહે તેની અક્કલ ગઈ
7 એક નકટો સૌને નકટાં કરે
8 એક નન્નો સો દુ:ખ હણે
9 એક નૂર આદમી હજાર નૂર કપડાં
10 એક પગ દૂધમાં ને એક પગ દહીંમાં
11 એક બાજુ કૂવો અને બીજી બાજુ હવાડો
12 એક ભવમાં બે ભવ કરવા
13 એક મરણિયો સોને ભારી પડે
14 એક મ્યાનમાં બે તલવાર ન રહે
15 એક સાંધે ત્યાં તેર તૂટે
16 એક હાથે તાળી ન પડે
17 એકનો બે ન થાય
18 એના (ઈશ્વરનાં) ઘરે દેર છે, અંધેર નથી.
19 એના પેટમાં પાપ છે
20 એરણની ચોરી ને સોયનું દાન
21 એલ-ફેલ બોલવું