ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ગંજીનો કૂતરો, ન ખાય ન ખાવા દે
2 ગઈ ગુજરી ભૂલી જ જવાની હોય
3 ગઈ તિથિ જોશી પણ ન વાંચે
4 ગગા મોટો થા પછી પરણાવશું
5 ગગો કુંવારો રહી જવો
6 ગજ વાગતો નથી
7 ગજવેલના પારખાં ન હોય
8 ગતકડાં કાઢવા
9 ગધેડા ઉપર અંબાડી ન શોભે
10 ગધેડાને તાવ આવે તેવી વાત
11 ગરજ ગાંઠે ને વિદ્યા પાઠે
12 ગરજ સરી એટલે વૈદ વેરી
13 ગરજવાનને અક્કલ ન હોય
14 ગરજે ગધેડાને પણ બાપ કહેવો પડે
15 ગળ્યું એટલે ગળ્યું, બીજું બધું બળ્યું
16 ગાંજ્યો જાય તેવો નથી
17 ગાંઠના ગોપીચંદન
18 ગાંડા સાથે ગામ જવું ને ભૂતની કરવી ભાઈબંધી
19 ગાંડાના ગામ ન વસે
20 ગાંડી પોતે સાસરે ન જાય અને ડાહીને શિખામણ આપે
21 ગાંડી માથે બેડું
22 ગાંધી-વૈદનું સહીયારું
23 ગાજરની પીપૂડી વાગે ત્યાં સુધી વગાડવાની ને પછી ખાઈ જવાની
24 ગાજ્યા મેઘ વરસે નહિ ને ભસ્યા કૂતરા કરડે નહિ
25 ગાડા નીચે કૂતરું
26 ગાડી પાટે ચડાવી દેવી
27 ગાડું ગબડાવવું
28 ગાડું જોઈને ગુડા ભાંગે
29 ગાભા કાઢી નાખવા
30 ગામ ગાંડું કરવું
31 ગામ માથે લેવું
32 ગામ હોય ત્યાં ઉકરડો પણ હોય
33 ગામના છોરા ગારાના, પાડોશીના પીત્તળના, આપણા સોનાના.
34 ગામના મહેલ જોઈ આપણાં ઝૂંપડાં તોડી ન નખાય
35 ગામના મોંએ ગરણું ન બંધાય
36 ગામનો ઉતાર

પૃષ્ઠો