ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ઝાઝા રસોઇયા રસોઇ બગાડે.
2 ઝાઝા હાંડલા ભેગા થાય તો ખખડે પણ ખરા
3 ઝાઝા હાથ રળીયામણા અને ઝાઝા મોઢા અદીઠ.
4 ઝાઝા હાથ રળીયામણા.
5 ઝાઝાં મળ્યાં ને ખાવા ટળ્યા
6 ઝાઝી કીડી સાપને ખાઈ જાય
7 ઝાઝી કીડીઓ સાપને તાણે
8 ઝાઝી વાડ ઝંખરાની સારી
9 ઝાઝી સૂયાણી વિયાંતર બગાડે (ઝાઝી સૂયાણી વેતર વંઠે)
10 ઝેરના પારખા ન હોય