ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ઠણઠણગોપાલ
2 ઠરડ કાઢી નાખવી
3 ઠરીને ઠામ થવું
4 ઠરીને ઠીંકરું થઈ જવું
5 ઠાગાઠૈયા કરવા
6 ઠેકાણે પડવું
7 ઠેરના ઠેર
8 ઠોકર વાગે ત્યારે જ અક્કલ આવે
9 ઠોઠ નિશાળિયાને વૈતરણા ઝાઝા