ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 તમાચો મારી ગાલ લાલ રાખવો
2 તમાશાને તેડું ન હોય
3 તલપાપડ થવું
4 તલમાં તેલ નથી
5 તલવારની ધાર ઉપર ચાલવું
6 તાંબિયાની તોલડી તેર વાના માંગે
7 તારા જેવા તાંબિયાના તેર મળે છે
8 તારા બાપનું કપાળ
9 તારી અક્કલ ક્યાં ઘાસ ચરવા ગઈ હતી?
10 તારું મારું સહિયારું ને મારું મારા બાપનું
11 તાલમેલ ને તાશેરો
12 તીરથે જઈએ તો મૂંડાવું તો પડે જ
13 તીસમારખાં
14 તુંબડીમાં કાંકરા
15 તેજીને ટકોરો, ગધેડાને ડફણાં
16 તેલ જુઓ તેલની ધાર જુઓ
17 તેલ પાઈને એરંડિયું કાઢવું
18 તોબા પોકારવી
19 તોળી તોળીને બોલવું
20 ત્રણ સાથે જાય તો થાય ત્રેખડ ને માથે પડે ભેખડ
21 ત્રાગું કરવું
22 ત્રેવડ એટલે ત્રીજો ભાઈ