ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 દગલબાજ બમણું નમે
2 દગો કોઈનો સગો નહિ.
3 દયા ધર્મનું મૂળ છે.
4 દયાની માને ડાકણને ખાય
5 દરજીનો દીકરો જીવે ત્યાં સુધી સીવે.
6 દળી, દળીને ઢાંકણીમાં ઉઘરાવ્યું
7 દશેરાના દિવસે જ ઘોડુ ન દોડે
8 દાઝ્યા પર ડામ
9 દાઢીની દાઢી ને સાવરણીની સાવરણી
10 દામ કરે કામ અને બીબી કરે સલામ
11 દીકરી એટલે તુલસી નો ક્યારો.
12 દીકરી તો પારકી થાપણ કહેવાય.
13 દીકરી ને ગાય, દોરે ત્યાં જાય
14 દીઠા દેવ ને પહોંચી જાત્રા
15 દીવા તળે અંધારું
16 દીવાલને પણ કાન હોય
17 દીવો લઈ કૂવામાં પડ્યા
18 દુ:ખનું ઓસડ દહાડા
19 દુ:ખે છે પેટ અને કૂટે છે માથું
20 દુકાળમાં અધિક માસ.
21 દુબળાં ઢોરને બગાં ઝાઝી
22 દૂઝણી ગાયની પાટુ સારી
23 દૂધ પાઈને સાપ ઉછેરવો
24 દૂધ, સાકર, એલચી, વરીઆળી ને દ્રાક્ષ; જો કંઠનો ખપ હોય તો પાંચેય વસ્તુ રાખ
25 દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરી નાખવું
26 દૂધનો દાઝેલો છાશ પણ ફૂંકી ફૂંકીને પીએ
27 દૂધે વાળુ જે કરે, તે ઘર વૈદ ન જાય.
28 દૂરથી ડુંગરા રળિયામણા.
29 દે દામોદર દાળમાં પાણી
30 દેખવું નહિ અને દાઝવું નહિ
31 દેવ દેવલા સમાતા ન હોય ત્યાં પૂજારાને ક્યાં બેસાડવા
32 દેશ ફરો પરસદેશ ફરો ભાગ્ય વિના કૂદકો ભરો.
33 દોડવું હતું ને ઢાળ મળ્યો
34 દોરડી બળે પણ વળ ન છૂટે
35 દોરી સાહેબના હાથમાં