ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ન આવડે ભીખ તો વૈદું શીખ
2 ન ત્રણમાં, ન તેરમાં, ન છપ્પનના મેળમાં
3 ન બોલવામાં નવ ગુણ.
4 ન મળી નારી એટલે સહેજે બાવા બ્રહ્મચારી
5 ન મામા કરતા કાણો મામો સારો
6 નકલમાં અક્કલ ન હોય
7 નગારખાનામાં પીપૂડીનો અવાજ ક્યાંથી સંભળાય?
8 નજર ઉતારવી
9 નજર બગાડવી
10 નજર લાગવી
11 નજરે ચડી જવું
12 નજરે જોયાનું ઝેર છે
13 નથ ઘાલવી
14 નદીના મૂળ અને ઋષિના કુળ ન શોધાય
15 નબળી ગાયને બગાઈ ઝાઝી.
16 નબળો ધણી બૈરી પર શૂરો
17 નમાજ પડતા મસીદ કોટે વળગી
18 નમે તે સૌને ગમે.
19 નરમ ઘેંશ જેવો
20 નવ ગજના નમસ્કાર
21 નવરો ધૂપ
22 નવરો બેઠો નખ્ખોદ કાઢે
23 નવાણિયો કૂટાઈ ગયો
24 નવાણુંનો ધક્કો લાગવો
25 નવી ગિલ્લી નવો દાવ
26 નવી વહુ નવ દહાડા
27 નવે નાકે દિવાળી
28 નવો મુલ્લો બાંગ વધુ જોરથી પોકારે
29 નવો મુસલમાન નવ વાર નમાજ પઢે
30 નસીબ અવળા હોય તો ભોંયમાંથી ભાલા વાગે
31 નસીબ બેઠેલાનું બેઠું રહે, દોડતાનું દોડતું રહે"
32 નસીબનો બળિયો
33 નહિ ઘરના કે નહિ ઘાટના
34 નાક ઊંચું રાખવું
35 નાક કપાઈ જવું
36 નાક કપાવી અપશુકન ન કરાવાય

પૃષ્ઠો