ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ફઈને મૂછ ઉગે તો તેને કાકો કહેવાય
2 ફટકો પડવો
3 ફણગો ફૂટવો
4 ફના- ફાતિયા થઈ જવા
5 ફનાફાતિયા થઈ જવું/કરી નાખવું
6 ફરે તે ચરે ને બાંધ્યું ભૂખે મરે
7 ફસકી જવું
8 ફાંકો રાખવો
9 ફાગણે ફુવડનો ય મેલ જાય
10 ફાચર મારવી
11 ફાટીને ધુમાડે જવું
12 ફાળિયું ખંખેરી નાખવું
13 ફાવ્યો વખણાય
14 ફિશિયારી મારવી
15 ફીંફાં ખાંડવાં
16 ફુલ નહિ તો ફુલની પાંખડી
17 ફૂંકી ફૂંકીને પગ મૂકવો
18 ફૂટી બદામના ભાવે
19 ફૂલાઈને ફાળકો થઈ જવું
20 ફોદેફોદા ઊડી જવા