ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 ભડનો દીકરો
2 ભણેલા ભીંત ભૂલે
3 ભરડી મારવું
4 ભરાઈ પડવું
5 ભલભલાને ભૂ પાઈ દેવું
6 ભલું થયું ભાંગી જંજાળ, સુખે ભજશું શ્રીગોપાળ
7 ભાંગરો વાટવો
8 ભાંગ્યાનો ભેરુ
9 ભાંગ્યું તો ય ભરુચ
10 ભાંડો ફૂટી ગયો
11 ભાગતા ભૂતની ચોટલી ભલી
12 ભાગ્યશાળીને ભુત રળે.
13 ભાગ્યશાળીને ભૂત રળે
14 ભાવતું હતુ અને વૈદે (વૈદ્ય એ) કહ્યું.
15 ભીંતને પણ કાન હોય છે
16 ભીખના હાંલ્લા શીંકે ન ચડે
17 ભુવો ધૂણે પણ નાળિયેર તો ઘર ઘણી જ ફેંકે
18 ભૂંડાથી ભૂત ભાગે
19 ભૂંડાને પણ સારો કહેવડાવે તેવો છે
20 ભૂત ગયું ને પલિત આવ્યું
21 ભૂતનું સ્થાનક પીપળો
22 ભૂતોભાઈ પણ ઓળખતો નથી
23 ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરી ગણો
24 ભેંશ આગળ ભાગવત.
25 ભેંશ ભાગોળે, છાશ છાગોળે અને ઘેર ધમાધમ
26 ભેંશના શીંગડા ભેંશને ભારી
27 ભેખડે ભરાવી દેવો
28 ભેજાગેપ
29 ભેજાનું દહીં કરવું
30 ભોઈની પટલાઈ