ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 રંગ ગયા પણ ઢંગ ન ગયા
2 રતુંબડી યાદ લહેરાય ને, સ્પર્શની સુવાસ સમેટાય, નિરાંતવી સ્મ્રુતિ ઉભરાય ને, કોરી-ભીની આંખે અંજાય.
3 રમત રમવી
4 રમતવાતમાં
5 રહે તો આપથી ને જાય તો સગા બાપથી.
6 રાંડ્યા પછીનું ડહાપણ
7 રાંધવા ગયા કંસાર અને થઈ ગયું થૂલું
8 રાંધેલ ધાન રઝળી પડ્યા
9 રાઈના પડ રાતે ગયા
10 રાજા, વાજા ને વાંદરા, ત્રણેય સરખા
11 રાજાને ગમી તે રાણી, છાણા વીણતી આણી
12 રાત ગઈ અને વાત ગઈ
13 રાત થોડી ને વેશ ઝાઝા
14 રાતે પાણીએ રોવાનો વખત
15 રાત્રે વહેલા જે સુઇ, વહેલા ઉઠે વીર, બળ, બુદ્ધિ ને ઘન વઘે, વળી સુખમાં રહે શરીર.
16 રામ બોલો ભાઈ રામ થઈ જવું/રામશરણ પહોંચવું
17 રામ રમાડી દેવા
18 રામ રાખે તેને કોણ ચાખે.
19 રામ રાખે તેને કોણ ચાખે.
20 રામ રાખે તેમ રહીએ
21 રામના નામે પથ્થર તરે
22 રામનું રાજ
23 રામબાણ ઈલાજ
24 રામબાણ વાગ્યા હોય તે જાણે
25 રામાયણ માંડવી
26 રીંગણાં જોખવા
27 રૂપ રૂપનો અંબાર
28 રેતીમાં વહાણ ચલાવવું
29 રેવડી દાણાદાણ કરી નાખવી
30 રોકડું પરખાવવું
31 રોગ ને શત્રુ ઉગતાં જ ડામવા પડે
32 રોજ મરે એને કોણ રોવે
33 રોજની રામાયણ
34 રોટલાથી કામ કે ટપટપથી
35 રોટલો મળે પણ ઓટલો ન મળે.
36 રોતો રોતો જાય તે મુવાની ખબર લઈ આવે

પૃષ્ઠો