ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 વખાણેલી ખીચડી દાઢે વાળગી.
2 વટનો કટકો
3 વડને જોઇ વેલો વધે .
4 વઢકણી વહુ ને દીકરો જણ્યો
5 વર મરો કે કન્યા મરો, ગોરનું તરભાણું ભરો
6 વર રહ્યો વાસી ને કન્યા ગઈ નાસી
7 વરને કોણ વખાણે? વરની મા!
8 વરસના વચલા દહાડે
9 વહેતા પાણી નિર્મળા
10 વહેતા પાણીમાં હાથ ધોઈ લેવા
11 વહેતી ગંગામાં ડુબકી લગાવવી
12 વહેમનું કોઈ ઓસડ નથી
13 વહોરાવાળું નાડું પકડી ન રખાય
14 વા વાત લઇ જાય. માઠા ખબર વીજળીવેગે જાય.
15 વાંઢાને કન્યા જોવા ન મોકલાય
16 વાંદરા ને સીડી ના અપાય.
17 વાંદરાને સીડી ન અપાય
18 વાંદરો ઘરડો થાય પણ ગુલાંટ ન ભૂલે
19 વાગ્યું તો તીર નહિતર ટપ્પો.
20 વાઘ પર સવારી કરવી સહેલી છે પણ નીચે ઉતરવું અઘરું છે
21 વાઘને કોણ કહે કે તારુ મોં ગંધાય છે
22 વાડ ચીભડા ગળે
23 વાડ જ ચીભડા ગળે ત્યાં કોને ફરીયાદ કરવી?
24 વાડ વિના વેલો ન ચડે
25 વાણિયા વાણિયા ફેરવી તોળ
26 વાણિયા વિદ્યા કરવી
27 વાણિયાની મૂછ નીચી તો કહે સાત વાર નીચી
28 વાણિયો પેટમાં પેસીને પગ પહોળા કરે.
29 વાણિયો રીઝે તો તાળી આપે
30 વાણિયો, કાણીયો અને સ્વામિનારાયણીયો, ત્રણે થી ચેતતા રહેવું
31 વાત ગળે ઉતરવી
32 વાતનું વતેસર કરવું
33 વાતમાં કોઈ દમ નથી
34 વારા ફરતો વારો, મારા પછી તારો, મે પછી ગારો
35 વાર્યા ન વળે તે હાર્યા વળે
36 વાલ કહે હું મોટો દાણો, ઘણાં લાકડાં બાળુ, ચાર દિવસ મને સેવો તો સભામાં બેસતો ટાળુ, મગ કહે હું ઝીણો દાણો, મારે માથે ચાંદુ, બે ચાર મહિના મને ખાય તો માણસ ઉઠાડું માંદુ.

પૃષ્ઠો