ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 શંકા ભૂત અને મંછા ડાકણ
2 શાંત પાણી ઊંડા હોય
3 શાંત પાણી ઊંડા હોય.
4 શાંતિ પમાડે તે સંત
5 શિયા-વિયા થઈ જવું
6 શિયાળ તાણે સીમ ભણી અને કૂતરું તાણે ગામ ભણી
7 શિયાળો ભોગીનો ઉનાળો જોગીનો
8 શીંગડા, પૂંછડા વિનાનો આખલો
9 શીરા માટે શ્રાવક થવું
10 શેક્યો પાપડ ભાંગવાની તાકાત નથી
11 શેઠ કરતાં વાણોતર ડાહ્યાં
12 શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી
13 શેઠની શિખામણ ઝાંપા સુધી.
14 શેર માટીની ખોટ
15 શેરના માથે સવા શેર
16 શેહ ખાઈ જવી
17 શોભાનો ગાંઠિયો
18 શ્રી ગણેશાય નમઃ કરવું