ગુજરાતી કહેવાતો અને રૂઢિ પ્રયોગો

(17) | (28) | (59) | (4) | (12) | (23) | (21) | (2) | (100) | (22) | (49) | (25) | (18) | (22) | (66) | (10) | (19) | (9) | (20) | (2) | (22) | (16) | (35) | (21) | (58) | (113) | (20) | (59) | (30) | (97) | (1) | (37) | (27) | (46) | (18) | (69) | (49)
sort descending
1 હરામના હાડકાં
2 હલકું નામ હવાલદારનું
3 હળદરના ગાંઠીયે ગાંધી ન થવાય
4 હળાહળ કળજુગ
5 હવનમાં હાડકાં હોમવા
6 હવેલી લેતા ગુજરાત ખોઈ
7 હસવામાંથી ખસવું થવું
8 હસવું અને લોટ ફાકવો બન્ને સાથે ન થાય
9 હસે તેનું ઘર વસે
10 હા જી હા કરવું
11 હાકલા-પડકારા કરવા
12 હાજાં ગગડી જવા
13 હાડકાં ખોખરાં કરવા/રંગી નાખવાં
14 હાડહાડ થવું
15 હાથ અજમાવવો/સાફ કરવો
16 હાથ ઊંચા કરી દેવા
17 હાથ કંકણને આરસીની જરૂર ન હોય.
18 હાથ દેખાડવો
19 હાથ ધોઈ નાખવા
20 હાથ ભીડમાં હોવો
21 હાથતાળી આપવી
22 હાથના કર્યા હૈયે વાગ્યા
23 હાથનો ચોખ્ખો
24 હાથમાં આવ્યું તે હથિયાર
25 હાથી ઘોડાનો ફરક
26 હાથી ચાલ્યા જાય અને પૂંછ્ડું રહી જાય
27 હાથી જીવે તો લાખનો, મરે તો સવા લાખનો
28 હાથીના દાંત દેખાડવાના જુદા અને ચાવવાના જુદા
29 હાથીની અંબાડીએ ચડી છાણાં ન વિણાય
30 હાથીની પાછળ કૂતરા ભસે
31 હાથે તે સાથે
32 હાર્યો જુગારી બમણું રમે
33 હિંમતે મર્દા તો મદદે ખુદા
34 હીરાની પરીક્ષા ઝવેરી જ કરી જાણે
35 હીરો ઘોઘે જઈ આવ્યો અને ડેલે હાથ દઈ આવ્યો
36 હું ને મારો ઉનીયો કાકાનો ચુનીયો.

પૃષ્ઠો